Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al wat wij verkopen, behoudens door ons ondertekende afwijkingen.

2. Vorming van het contract.
Al onze offerten geschieden zonder verbintenis behalve indien wij, door schriftelijke offerte, een validiteittermijn hebben aangestipt. Wij behouden ons het recht voor op ieder ogenblik en zonder voorbericht de verkoopsvoorwaarden en prijzen te wijzigen.

3. Levering
Vanaf een bedrag van € 250 Netto worden de  bestellingen FRANCO op plaatst van bestemming geleverd. Kleinere bestellingen worden verstuurd aan tariefprijzen DPD.

4. Betaling
Al onze facturen zijn betaalbaar op onze rekening nr:001-5751517-75 of 000-3257920-78 uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij kontante betaling (binnen de 8 dagen): -5% korting. De niet-betalingen van een factuur verleent ons het recht de lopende overeenkomsten nietig te verklaren, dit zonder enige formaliteit onder voorbehoud van alle schadevergoedingen. Iedere som niet op de vervaldag betaald sleept uit volle recht en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest met zich van 11,5% met een minimum van €25.

5. Leveringstermijn
Het bepalen van de leveringstermijn is louter informatief, het overschrijden van deze termijn verleent de koper echter niet het recht de bestelling te vernietigen, noch aanspraak te maken op een schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen.

6. Vervoer
De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer de vervoeronkosten ten onze lasten zijn.

7. Geschillen
De rechtbanken van HASSELT zijn uitsluitend bevoegd voor alle geschillen betreffende de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst te berechten.

8. Eigendom goederen
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van volledige betaling.